Rüyada Gök Görmek

Rüyada gökyüzüne çıkmak, hüznü işaret eder. Eğer merdivenle çıkıyorsanız; bu rüya, başarı ve şöhret sahibi olacağınız anlamına gelir. Masmavi bir gökyüzü, sıkıntıların geride kalacağını ve kişinin işinde ilerleyeceğini, istediğine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada gökten evler üzerine ateşin düştüğünü görmek, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek hastalık ve ölümdür. Göğe tamamen çıktığını görse, işin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, yerildiği şeyden kurtulur. Yerinden düşerse, ona arız olan ve azalarında kırık ve çıkık miktarınca, onun halinde noksanlık ve helak meydana gelir. Rüyada göğe çıkan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür. Tekrar yere inse, onun zararı ve hastalığı son haddine varır. Aile ve yakınlarının ümidi kesilir sonra inşallah yine bundan kurtulur. 

Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görürse, izzet, yükseklik ve korkuya işaret eder. Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmamışsa, tabir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına işaret eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edeceğine müjde vardır.

Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya işaret eder. Bazen de bu rüya, muzdarip ve aciz kimsenin duasının kabul edilmesine işaret eder. Anne babaya, kocaya, arzu ettiği şeye yaklaşmaya işaret eder. 

Rüyada göğün yeryüzüne düşmesi, yeryüzünde meydana gelecek kitliga işaret eder. Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düşse, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetleri erişir. İkinci gökte olduğunu görmek, o kimseden halkın öğreneceği edebe, zihin açıklığına, liderliğe işarettir. Üçüncü gökte olduğunu görse, o kimse nimete, güzelliğe, ferah ve sevince işarettir. Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, güç ve heybete işarettir. Kendisinin beşinci gökte olduğunu görse, o kimse emniyet müdürlüğüne, ordu hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir. 

Rüyada altıncı gökte olduğunu görse, hakimlik, züht ve ibadetle rızıklanır. İşlerinde azimli ve ihtiyatlı olur. Yedinci gökte olduğunu görse, emlak ve araziye, ziraat ve kurtuluşa işarettir. Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere layık değilse, rüyanın tabiri o kimsenin lideri yahut çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir. 

Rüyada kendisini yedinci göğün üstünde olduğunu görse, o kimse yükseklik ve azamete işarettir. Ancak helakı ve ölümünden korkulur. Göğe çıktığını gören kimse, vefat eder ve ahirete gider.

Rüyada göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına işaret eder. Göğün sararması ise, o senede hastalığın olmasıdır. Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır.

Bkz: Yerin Yeşillenmesi

Rüyada gök tabakalarının birbirine yapıştırdığını görürse, yağmur yağmaz. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve nebatın ve hububatın çok olmasıdır.

Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görse, yağmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına işaret eder. Gökten yeryüzüne indiğini görse, ona şiddetli hastalık büyük tehlikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanır ve sonradan bundan kurtulur. 

Rüyada büyük iş peşinde olan kimsenin göğe elini sürmesi, işinde muvaffak olmayacağına işaret eder. Yükselip göğe yaklaştığı halde ona çıkmadığını görse, o kimsenin din veya dünya sahibi olduğuna ve her ikisinde de yüksekliğe nail olacağına işaret eder. Rüyada göğe bakmak, dünya devlet başkanlarından birisine bakmaktır. Doğu ve batı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen de o kimse büyük otoriteye işarettir. Göğün sadece kendisi ve ailesi üzerine düşmesi, o kimsenin evinin tavanının yıkılmasına, üzerine gök düşen kimse uyanıklıkta hastaysa, ölümüne işaret eder. 

Rüyada göğe doğru yükseldiğini görmek ve oraya girmek, o kimse şehadete ve bununla beraber şeref ve övgüye işarettir. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer.

Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, amir olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görse, yüksekliğe işarettir, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer. Gök kapılarının açıldığını gören kimse, sevince, hayra ve nimete işarettir. Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, zarar, ziyan, beden ve malında noksanlığa düşer. Meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, güç ve otoriteye nail olur. Düşmanının kötülük ve hilesinden kurtulur. Göğü dişleriyle tuttuğunu görse, o kimsenin kendisine yahut malına noksanlık erişir yahut elinin erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur.

Rüyada göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümüne yahut ölüme yaklaşmaya işarettir. Göğe çıkıp orada dolaştığını gören kimse, astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur ve maruf olur. Göğe dayandığını gören kimse, başkan olur, kendisine muhalif kimselere zafer bulur. Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer.

Rüyada gökte binalar olduğunu ve bu binaların da yerdeki halkın binalarına benzemediğini gören o kimse bulunduğu halden başka bir şekilde dünyadan çıkar. Yer ile gök arasında, kötü gördüğü bir şeyden duvarının olduğunu görse, dinen kötü bir şeye, duvar aslını kötü görmediği bir şeyden yapılmışsa, din ve dünyaca şerefe işaret eder. Gerek kendisi ve gerekse bütün halk için rüyada gökten kapı açıldığını görse, yine kendisi ve halk için üzüntü ve kederden halasa ve hayra işaret eder.

Rüyada gök tarafından bir ipe asılı olduğunu görse, yerden ayrıldığı kadar dinen velayete işarettir. İpin kesildiğini görse, velayet kendisinden gider. Gökte bir kandilin yanıp söndüğünü görse, güneş tutulur. Gök, denize de işaret eder. Ziraatçinin göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme ve berekete işaret eder. Bazen de gök, ona çıkıp inmeyen kimse için ölüme, İsa (A.S.)’nın kıssasına binaen töhmete işaret eder. Gök, yükseklikle de tabir edilir. 

Rüyada göğün yarılmış görülmesi, bidat ve sapıklığa işaret eder. Bazen de göğü görmek, hacca; gökyüzünden yere inmek, düşman ile anlaşmaya işaret eder. Bazen göğe yükselmek, inatçı ve düşman ile münazara ve husumete işaret eder. Hayırlı şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, piyasanın pahalı olmasına, iyi kimselerin kaybolmasına yahut gazilerin ve hacıların ölümüne işaret eder. 

Kötü şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, inançsızların helakına yahut zulmün ortadan kalkmasına işaret eder. Bazen de rüyada göğe çıkmak, büyüklerin evlerine girmeye işaret eder. Eğer gökten bir şey alsa, hırsızlığa ve haber araştırmaya işaret eder. 

Rüyada günahkar kimsenin göğe çıkması, onun ölümüne; inançsız çıkması ise, Müslüman olmasına işaret eder. Göğe giren kimse hasta ise iyileşmemişse, ölür. Bazen de uzak bir yere yolculuk yapar. Bazen de gök hapse ve ona yönelmek de yüksek düşünceye işaret eder. Göğün yarılarak içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bollukla beraber ülfet ve sevince işaret eder. 

Rüyada genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarından düşmanlık ve ayrılık meydana çıkmasına işaret eder. Koyunun çıktığının görülmesi ganimettir. Deve çıkarsa, yağmur yağar ve seller gider.

Rüyada gökten arslan ve yırtıcı hayvan düşerse, o yerin halkı çok acımasız bir valinin zulmüne uğrar. Eğer gökten bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğa işaret eden şeyler inse, halka menfaatli yağmurlar yağar ve halkın menfaati gökten inen şeylerle meydana gelir. Kendisi hazır bulunduğu halde göğün yapıldığını görse, o kimse yalan yere şahitlik bulunur. 

Rüyada gökten yeryüzüne düştüğünü görse, büyük bir günah işler. Düştüğü zaman başı aşağı olsa, ömrünün uzun olmasına işaret eder. Bazen de bu rüya, onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasına işaret eder. Bazı kere de hastanın sıhhat ve rahatından sonra yine hastalanmasına, tövbe edenin tövbesinden dönerek yeniden günah işlemesine işaret eder.

Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine; gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına işaret eder. Gökten kamçı gibi şeyler indiğini görse, kazandıkları günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder. 

Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye işaret eder. Bazen de gökleri görmek ve oraya çıkmak, büyük şehirlere yapılacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kâr ve faydalı ticaretlere işaret eder. 

Rüyada göğü görmek; şehire, kaleye, eve, eşe, anne babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere işaret eder. Bazen göğe çıkmayı arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği şeyin çabukluğuna işaret eder.

Rüyada gökyüzüne çıkmak, üzüntünün işaretidir. Eğer merdivenle çıkıyorsanız, bu başarılı ve ünlü olacağınız anlamına gelir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Yeryüzü, Toprak, Güneş, Ebemkuşağı (Gökkuşağı) 

Gök

“Rüyada Gök Görmek” için bir yorum

  1. Rüyamda gökyüzünde yere yakın kısmında ama yerde değil, kapı açılmıştı hava aydınlık değildi. Akşam saatleri, yanımdan insanlar bedenleriyle değil, ruh halleriyle yanımdan geçip o kapıya gidiyorlardı. Hemen kapının yanında gökte bazı yazılar yazıyordu ama hatırlayamıyorum. Bana hitap ediyordu, ben onları okuyordum, millet kapıya gidiyordu. Bu kadar hatırlıyorum ama ben gitmiyordum. Ben canlıydım onlarsa ölü gibi ruhları çıkmış, gidiyorlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir