Rüyada Su Görmek

Rüyada su görmek, genel anlamda su görmek, hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine işarettir. 

Rüyada bulanık ve çamurlu su görmek; üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya işarettir. Böyle bir suda yıkanıp çıkmak, üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya; berrak su içmek, temiz hayata, rızka işarettir. (Bkz. Sıcak Kara Balcık)

Rüyada sıcak su içmek, hastalık ve hüzne; içtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa; akarsu ticaret ve kazanca; durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Rüyada suya akseden yüzünü görmek, ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya; evinde su görmek, mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye; temiz bir suya atlamak, çabuk bir sevince erişmeye delalet eder.

Rüyada su istediğini görmek, hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa; tuzlu su, geçimde karşılaşılan güçlüklere; tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek, yönetimden gelecek üzüntüye delalettir.

Rüyada su üzerinde yürümek, bir tehlikeye düşmeye; su ile yıkanmak, borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa işarettir.

Rüyada karanlıkta veya dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek, küfre ve münafıklığa; dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek, manevi ve maddi ilerlemeye işarettir. (Bkz. Deniz Dalgası)

Rüyada elbisesinin su ile ıslanması, yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye işarettir. Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi, evlenmesine; ağaç ve bitkiden damlatılan öz su salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa delalettir. Rüyada elindeki kapla su döken kimseyi görmek, güzel Kur’an okumaya işaret eder.

Rüyada görülen su, güzel bir hayat ve iyi bir rızıkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve hayra işarettir. Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine; sıcak su içtiğini görürse, çok şiddetli gam ve tasaya; bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanılmasına işarettir. Su bekarlar için, evlenme şeklinde yorumlanır.

Rüyada Su Görmek Ne Demek? 

İnsanın sağlığı, maddi durumu, çevresi, duyguları ile ilgili bilgiler verir. Rüyada görülen su berrak ve temiz ise kişi istediği kadar iyi olacak demektir. Rüyada büyük su kitleleri gören kimse kısmet alır.

Rüyada su görmek nedir, hoş bir hayata ve güzel bir rızka işarettir. Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve “O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye işarettir. 

Rüyada suyu çok temiz görmesi, fiyatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına işarettir. Suyu emmek, geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir. (Bkz. Akan Su)

Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işarettir.

İbn-i Sirin (R.A.): Rüyada su görmek, “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik” (Cin Suresi, a.16) mealindeki ayete göre dinde fesada ve “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir” (Bakara Suresi, a. 249) mealindeki ayet gereğince de belaya işarettir, dediler. 

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan saf suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.

Rüyada sıcak su içtiğini görmek, rüyayı gören kimseye şiddetli bir üzüntü isabet eder. Saf bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir. Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir. (Bkz. Sıcak Şey)

Rüyada su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı, bir kimsenin rüyada akıntısı olmaya bir suya düştüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işarettir. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler. 

Rüyada kokmuş su görmek, sıkıntılı ve zahmetli geçime ve eksikliğine işarettir. Acı su, zor geçime işarettir. Rüyada fazla sıcak olan suyun gündüzün kullanılması, azap ve şiddettir. Tuzlu su, meşakkattir. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Siyah su görmek, rüya sahibinin bulunduğu evin harap olmasına işarettir. Eğer siyah suyu içerse, o kimsenin gözünden korkulur. Saf su, hastalıktır. Bulanık sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkate işarettir.

Bir kimse rüyada deniz suyu içtiğini ve suyun bulanık olduğunu görse, o kimseye hükümdar tarafından üzüntü ve keder erişir. (Bkz. Deniz ) Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın su içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için, eğer bütün insanlar içmişler onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına işarettir. Bazı tabirciler, bulanık su zalim bir hükümdardır, dediler. 

Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur; hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder; eğer hapis ise, kurtulur. Tuzla su kederdir. Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması, rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına işarettir. 

Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, rüyayı gören kimsenin takva ve hikmete işaret eden sözü de varsa imanının kuvvetli olmasına işarettir. Bazı tabirciler, bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler. Bazı tabirciler, su üzerinde yürüdüğünü gören kimse, bir tehlikeye düşer. Eğer sudan çıkarsa, ihtiyaçlarının hepsi hasil olur. 

Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de o kimse büyük bir adamın hizmetinde bulunur, dediler. Eğer suya düşen kimseye nehir galip gelirse o kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır. Suda boğulacak olsa, o kimse yakalandığı hastalıktan ölür. Bazı tabirciler de rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete nail olur, dediler. 

Rüyada saf ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder. Saf bir suya sahip olduğunu görse, çok hayra erişir. Kap içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Bazen su, bekar erkek için hanıma; bekar kız için de kocaya işarettir. Eğer suyu helal bir kaptan içerse nikah sahih olur. Eğer haram bir kaptan içerse nikah bozulur. Bazen de su içmek, fakirlerin içecekleri ve cömert kimselerin aralarında alıp verdikleri şeye işarettir.

Rüyada bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur. Aile ve çoluk çocuğu ile bir araya gelir. Su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder. 

Rüyada tatlı suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtidat eder veya sapıklığa düşer, yahut onun işleri müşkül duruma girer. 

Rüyada suyu kabıyla yüklediğini gören kimse, fakirse mal kazanır. Eğer zengin ve bekar ise, evlenir; evli ise, hanımı ondan hamile kalır. Bir kap içine su koyduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür. Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması, gereken zamanda noksan görülmesi; zulme, suça, kıtlığa ve ihtilafa düşmeye işarettir.

Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Bir yere suyun akması, üzüntü ve kederdir. Yeşil su, devamlı bir hastalıktır. Bazı tabirciler, yeşil su sıkıntılı ve zahmetli bir geçimdir, dediler. 

Rüyada siyah su içen kimse kör olur. Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtiğini görürse, evlenir. Bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikahlanır.

Rüyada soğuk su ile gusletmek görmek; tövbeye ve hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekarlıkla mal elde eder. Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer.

Rüyada su görmek tabiri, mala; pınardan tatlı su içmek, murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye işarettir.

Rüyada suyun içine girmek, bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya; acı su içmek, evlenmeye; acı su ile yıkanmak, eşinden boşanmaya; kirli ve bulanık su, hastalanmaya; bu suyu içtiğini görmek, öleceğine işarettir. ( Bkz. Su Kuyusu)

Su

“Rüyada Su Görmek” üzerine 63 yorum

  1. Rüyamda evimin etrafından sarı su geldi dere gibi sonra yağmur yağmaya başladı. Sarısu gitti her yer tertemiz oldu küçük oğlumla bunu seyrediyorduk.

  1. Merhaba Rüyamda banyo da tamirat yapılıyor.Abdest almak için banyo ya giriyorum ve çeşmeden paslenmış şeklinde su akıyor.Daha sonra ise ayrılmış olduğum eşimde evde oluyor.

 1. Rüyada inek pisliğinin içinde yatarken büyük pisliğimi yaparken gördüm çok akıcı şekilde karşımda da su tazyikli bir şekilde bana fışkırıyordu. Ne anlama gelir, rüya yorumu nedir?

  1. Kakanızı yaparken yarı çıplak mı yoksa tamamen çıplak mıydınız, bunu yaparken utanma hissettiniz mi ya da hissetmediniz mi? Utanma şer ile yorumlanır diğeri hayır ile yani pislikten kurtulmaya utanmak ve utanmamak gibi.

  2. Rüyamda köydeki bahçemizden termal su fışkırıyor, dostlarımız var sonra bollaşıyor yıkanıyoruz. Kızıma “Buraya otel yapıp işletin” diyorum. [damadım otel işletiyor.]

  3. Uzun süredir görmediğim bir arkadaşımla beraber kapalı bir alanda havuz gibi bir yerde dolaşıyoruz. Yürüdüğüm yer su fakat derin değil. Ben derin olmasından korkuyorum ileri gitmiyorum arkadaşım “gel derin değil” falan diyor. Bende onunla beraber ilerliyorum. Suyun altında bir kalorifer peteği var ve suyu ısıtıyor, arkadaşım kalorifer peteğinin üstüne çıkıyor ve dengesini kaybedip yere düşüyor. Düştüğü yer bir anda derinleşiyor ve kalorifere kafası çarpıp bayılıyor. Onu alıp sudan çıkarıyorum ilk önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapıyorum ama oluyor. Bu nasıl bir rüya lütfen bir şeyler söyleyin aklımdan çıkmıyor.

 2. Merhabalar ben eski bir tuvalete girdiğimi gördüm. Tuvaletimi tam yaptım, bebek bezi elimde varmış, onu da tuvaletin deliğine atıyorum. Yan tarafta iki tane musluk varmış, suyu açıyorum, aksın da tuvalet taşmasın diye ama tuvalet sürekli taşıyor daha sonra içeriye bir kadın giriyor ve o temizlemeye başlıyor. Tabir ederseniz sevinirim.

 3. Rüyamda ben suya düşmüştüm ama su derin değildi ama ben sudan bir türlü çıkamıyordum. Beni içeri doğru çekiyordu sonra beni birisi çıkarttı, kim bilmiyorum. Üstümde beyaz bir elbise vardı. Bu rüyayı gördükten hemen sonra benim tanıdığım arkadaş suya düşüp boğularak öldüğünü duydum. Benim rüyamla alakası var mıdır?

 4. Yüksek bir tepeden akarsu gördüm, çok coşkun akmıyordu ama çok buhar vardı ve içimden termal su bu diyordum. Biraz ileride birkaç kişinin bir havuzda termal suda sağlıkları için yüzdüğünü görüyorum. Anlamı nedir? Termal havuz ve çok buhar.

 5. Yorumlarınız için teşekkür ederim. 1 rüyada su taşımak. 2 rüyada gusül abdestine başlarken, tenasül uzvunuzun uyanık olduğunu görmek. Rüyalarımın anlamlarını rica ediyorum.

 6. Ben hayatımda ilk defa bu şekilde bir rüya gördüm. Sevdiğim insan benden su istiyordu içmek için.

 7. Rüyada arabanın içinde göğsüme kadar suyun altında kaldım ve yolda duran birisini arabanın arkasına aldım. Arabanın içi de dışı gibi sular içindeydi.

 8. Size sorum, rüyamda dikdörtgen şeklinde bir beton bölümün içinde berrak suyun aktığını ve benim suya idrar yaptığımı gördüm. ALLAH (C.C) HAYIRLISINI NASİP ETSİN İNŞALLAH.

 9. Ben rüyamda damacana içindeki temiz içme suyunu çok bulanık ve içinde çöp denebilecek sebze kırıntıları var olarak gördüm. Bunun hikmeti ne olabilir? Bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Allah’a emanet olun.

 10. Babam, arabayı çıkarmaya çalışırken araba kayıp göle düşüyor. Arabanın ön camı kendiliğinden kırık bir şekilde görüyorum babam oradan çıkmaya çalışıyor ve ben ağlayarak yüksekten o suya atlıyorum, babam için.

 11. Bu gece sahurdan sonra rüyamda çok susuyorum, ağzım kuruyor. Bir kız çocuğu bana su veriyor ben suyu kana kana içiyorum. Bu rüyamı yorumlar mısınız?

 12. İşyerinin boğaza kadar temiz suyla bir şekilde dolduğunu gördüm, güç bele içeri girerek kapıyı açıp suyu tahliye ettim.

 13. Merhaba, rüyamda işyerindeydim. İçi su dolu bir kovayı kaldırdım fakat dengesini sağlayamadan kovanın büyük kısmını yere döktüm. Bütün işyerini su bastı. Döktüğümden çok daha fazla suyla kaplandı her yer. Yorumlarsanız sevinirim.

 14. Rüyamda komşumun balkonunu bol suyla yıkıyorum ve komşum da bana yardım ediyor. Ne anlama geldiğini öğrenebilir miyim?

 15. Selamünaleyküm. Rüyamda 4 ayağı da olmayan yardıma muhtaç kedi ve benzeri hayvanlara su içirdiğimi gördüm. Ve geniş bir arazide namaz kılmak isteyen insanlara seccade dağıtıyordum. Yorumlarsanız sevinirim.

 16. Büyük bir deniz veya göl üzerinde bir demir korkulukta yürürken gördüm kendimi. Çok yüksek bir yerdeyim ve korkuluğun kenarından yürüyorum. Aşağısı çok ama çok berrak bir su deniz mi, göl mü bilemiyorum. Adeta denizin dibindeki taşlar görünüyor o kadar temiz. Sağımdan solumdan başkaları da var onlar suya atlıyor ama ben çekiniyorum. Çünkü su çok temiz ve suyun dibi göründüğü için yere çakılırım diye düşünüyorum. Neyse sonunda dengemi kaybettim, denize düşerken uyandım.

 17. Rüyamda karşı komşum iki avcuyla yeşil suyu başıma döküyordu. Tabiri nedir?

 18. Selam. Rüyada banyoda bir kaba sıcak suyun aktığını ve suyun banyoya taştığını görmek neye yorumlanır?

 19. Rüyamda kapalı bir alanda olduğumu gördüm ve bu yerin çatısında sanki temiz su dolmuş ve çatıdan camlara kadar şakır çakır akıyordu. Anlamı nedir acaba?

 20. Rüyamda tanımadığım yaşlı bir dede var. O dede banyo yapması için su ısıtıyoruz. Dedeyi tanımıyorum ama çok seviyorum. Nasıl yorumlanır?

 21. Ben rüyamı baştan anlatayım; böyle yolda yürüyorum sanırım sonra büyük tuvaletimi yaptım altıma. Böyle utanıyorum, temizlemeye gidiyorum. Giderken halamın kocası var vefat etti, onu gördüm ve onun oğlu var o da vefat etti, onu gördüm. Halamın oğlu ile ben bir ara nişan olmuştuk. Sonra o evleniyormuş başkası ile. Bana dediler; “Ayşe ile evleniyor.” Ben de dedim “Evlensin. O beni değil, ben onu bıraktım” dedim, geçtim. Onları enişte dedi. “Sen bıraktın ama” dedi, başka bir şey daha söyledi anlamadım. Halamın oğlu da evlenemeden öldü, benden ayrıldıktan birkaç yıl içinde. Sonra eniştemin onları koruması benim zoruma gitti. Ben de altımı temizlemeye gidiyorum sonra su gördüm, içinde hani burnunun üstünde boynuzları olan atlar olur ya onlardan gördüm. Suyun içinde kurbağalar var, balıklar var ama hepsi renkli renkli. Ben suyun içine giriyorum, elimde bardak su içiyorum ama ağzım kuruyor, yapışıyor birbirine ve ben sürekli su içiyorum. Bayılacağım ama kanmıyorum, suyu içmiyormuş gibiyim ama içiyorum, ağzım kuru kuru ve 4 bardağa yakın içtim doymadım. Bayılacak gibi oldum, uyandım hemen. Altımı falan temizlemeyi unuttum ve pislik görmedim, sadece elimle tuttum pislik geliyordu elime. Karışık gibi geldi bana ve takıldım. Yardımcı olur musunuz, tabir eder misiniz? Teşekkür ederim.

 22. Benim bacağıma görmediğim biri kaynar su döktü ve canım yandı. Bu rüyanın tabiri nedir?

 23. Rüyamda sahil kenarında daldım su çok temizdi. Ama bir köşede ölü bir genç gördüm üstünde karınca vardı sanki suda değil de suyun dışındaymış gibi duruyordu. Bana bu rüyayı yorumlar mısınız? Ve uykumdan uyandığım zaman midem çok bulanıyordu sanki gerçek görmüş gibiydim. Teşekkürler.

 24. Rüyamda evimizden kötü sular çıktığını gördüm yani atık sular atılmayıp evin içine yayıldı ve dışarıya kadar yayıldı. Ben de telaşla vanaları kapatmak istedim fakat olmadı. Bu rüya yorumunu anlatırsanız sevinirim.

 25. Rüyamda beni birden bırakıp başkasıyla evlenen, benim çok ağlamama sebep olmuş, eski sevgilim evime gelmiş hortumla başından aşağı suyla duş alıyordu. Su soğuk ve berraktı, evimin içine akıyordu. Ben o an ev su oluyordu ama yüz ifadesi üzgün diye susup paspasla suyu temizliyordum. Daha sonra o da paspas alıp yardım etti. Bu rüyanın anlamı nedir?

 26. Bir gölde tazyikli hortum kalınlığında su fışkırıyor ve bu bir süre sonra kovalara dolduruyorum. Daha sonra bu su yavaşlayıp içinden hurma çekmeye başlıyor, hem yiyorum hem dağıtıyorum. Yorum için şimdiden teşekkür ederim.

 27. Ben kalabalık insan topluluklarının içinde temiz su gördüm bunun anlamı nedir? Açıklarsanız sevinirim.

 28. Suyu üfleyerek aralayıp arasından geçiyorum su temizdi ve sanki kayık ya da bir şey üzerinde idi.

 29. Rüyamda İstanbul’u tsunami vuruyor. Oturduğumuz ev yıkılmamış şekilde sürükleniyor. Canımıza bir zarar gelmiyor. Ne ile yorumlamak mümkün?

  1. Rüyamda eski eşimin oturduğu evin dış kapısının önüne su döküyordum, bu ne demek?

 30. Rüyamda arabanın arka kapısını açtığımda tertemiz bir su arabadan boşalıyor ve içinden annem iniyordu lütfen yorumunuzu bekliyorum teşekkür ederim.

 31. Rüyamda, bacaklarımın dizden ayaklarıma kadar ki bölümünde su toplamış kabarcıklar vardı. İrili ufaklı su kabarcıkları ağrımıyordu. Gözümün önünde pıt pıt şişiyorlardı.

 32. Rüyamda kendimi boğazıma kadar bulanık suyun içinde görürken sevdiğim kişinin sesini duyuyor fakat onu göremiyorum onu alıp hapise götürdüklerini ömür boyu hapiste kalacağını söylendiğini duyuyorum sürekli hıçkırarak ağlıyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim saygılar.

 33. Rüyamda büyük bir dalga bir anda büyük bir fil içinden çıktı ve sonra bu su durdu fil normale döndü yavrusunun yanına koştu etrafta başka filler de vardı su güzel oldu sonra ben içine girdim çıplak. Suya girmedim sade ayaklarım sudaydı dizime kadar vardı su.

 34. Ben dik ve kayadan olan çok yüksek bir dağa tırmanırken dağdan temiz su süzülmeye başladı. Ben tırmandıkça su çoğaldı ve her taraftan berrak akmaya devam etti. Güvenli bir şekilde dağdan indim. Teşekkürler.

 35. Merhaba ismim Faruk,

  Rüyamda yatak odamın bazı yerlerinde açık delik görüyorum büyük olmayan dikkatlice bakıyorum duvarda türlü türlü böcek var çekirgeler var vs. Seslice kızıyorum bu delikleri neden kapamadı abim diye dikkatlice bakınca duvarda büyük bal petekleri ve arı görmeye başlıyorum Sonra bağırarak odadan dışarıya çıkıyorum ve rüyadan uyanıyorum.

 36. merhaba; rüyamda bir tencerenin içince bulanık kirli pisli su gördüm, tencerenin kapagı kapalıydı hatta açtım ve suyu görünce ayy ne bu böyle kim yapmiş bu suyu diye söylendim yorumlarsanız sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir