Rüyada Abdest Görmek

Ayrıca bkz: Abdesti Bozan Şey Görmek, Abdesthane, Abdest Bozmak, Küçük abdest

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. 

Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığınızı gördüyseniz maksadınıza kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam edeceğinin göstergesidir.

Rüyada namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olacağınıza, Allahu Teala’nın himayesine işaret eder.

Rüyada abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamd etmeye delalet eder. Rüyada abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle işaret eder.

Rüyada meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işaret eder. Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne delalet eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Rüyada boy abdesti almak gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye işaret eder.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldıysanız kedere ve hastalığa, hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına işaret eder.

Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya delalet eder. Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmayacağınıza başka bir yere taşınacağınızın göstergesidir.

Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, uzun süredir beklenen günlerin geleceğinin habercisidir.

Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

Rüyada abdest alan birini ferahlamış görmek, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Rüyada abdest alırken suyun berraklığından etkilendiğini görmek genellikle ferahlamaya işaret eder. Rüyada deniz suyu ile abdest almak rüyada ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Kişi rüyasında temiz bir su ile abdest alıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa rüyayı gören kişi amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. 

Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.

Rüyada namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

Rüyasında yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.

Abdulgani Nablusi’ye göre; Rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır.

Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyden Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenab-ı Hakka hamd eder.

Abdest alıp almadığı konusunda rüyasında endişe duyan kişi ama buna rağmen namaza durmaya niyetlenirse rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına; sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işaret eder.

Kapalı karanlık bir ortamda abdest alıp namaz kıldığını gören kişi istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına; yatağından kalkmayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek, o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

Rüyada çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek, Allah Teala ve meleklerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına işarettir.

Rüyada bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.

Rüyada abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada saf bir su ile ve tamamen abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Abdest almaya niyetlendiğini fakat tamamlayamadığını ve neresini eksik yaptığını anlamayan birinin istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.

Rüyada kan ile abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur. Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

Rüyada güneşin altında serin bir havada abdest almak Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye işaret eder. Bir kimse rüyada kurban kesmek için abdest aldığını görse, Allahu Teala buyruklarına uyduğuna işaret eder.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada açık havada biri eline su dökerken abdest almak ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.

Rüyada eline yüzüne bulaşan bir sıvı ile abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Rüyada abdest almak istediğini fakat su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder. Bir kimse rüyada evde banyo dışında alakasız bir yerde abdest aldığını görse, çaldırdığı şeyi bulur.

Rüyada abdest alıp camiye girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinin kapısında abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına başka bir yere niyet edip taşınacağına işaret eder. Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teala onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

Rüyada abdestinin belli yerlerini yapamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi hastaysa şifa bulur, günahkâr ise tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. 

Rüyada görülen abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır.

Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Bir kişi rüyasında namaz kıldığını görürse, keder ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur. 

Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emin olmaya delâlet eder. Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, kişinin eşinden veya dostundan ayrılacağına delalet eder.

Abdest

“Rüyada Abdest Görmek” üzerine 8 yorum

  1. Merhaba rüyamda çok dar ve karanlık alanda abdest almaya çalışıyordum. Abdest alırken eksik aldığımı düşünerek, tekrar alıyordum ve sonra tamamlıyordum. Ama sonra hatırlıyordum hasta olduğumu yani namaz kılamayacağımı. Bu ne anlama geliyor, acaba?

  2. Benim rüyamda abdest almam yalvarmak için ve Kâbe’de. Ama bir kaç kişiyle alıyorum ve tanımıyorum. Ama enteresan olan, ağacın bir dalından musluk gibi çeviriyorum ve altından kökün birinden su akıyor, onunla alıyorum. Temiz su sanırım, kayın ağacıydı. Selametle Allaha emanet ol.

  3. Rüyada abdest alırken ağzıma aldığım suyu tükürürken uyandım. Öyle ki uyandığımda hala tükürmekteydim. Uyandığım esna da yine sabah ezanı okunmaya başlamıştı. Şimdiden Allah razı olsun.

    1. Ben de abdest alırken tükürdüm ve uyandığımda hala tükürmekteydim ama tam bir açıklamasını bulamadım.

  4. Rüyamda sevdiğim bir kişi yani karşı cinsten düşündüğüm, ilgilendiğim kişi ama onun haberi yok, fazla muhabbetimizde yok sadece tanışıyoruz. Bir okul mu, iş yeri mi, farklı bir ortam, o an nasıl oluyorsa aynı ortamda karşılıklı oturuyoruz. Konuşurken o kulağıma elini sürüyor ve “Neden ıslak falan diyor. “Ben de abdest almışım ondandır” falan diyorum. Sonra gözlerimin içine bakıp gülümsüyor ben de mutlu oluyorum. Daha sonra güya aradan saatler geçmiş. Bulunduğum ortamdan çıkıyorum, onun iş yeri karşımda. Merak ediyorum bakıyorum ki, orada mı diye o da o sırada iş yerinin lambalarını söndürmüş beni izliyormuş yani artık fark etmiş beni. O da benimle ilgileniyormuş. Sonra mutlu bir şekilde uyandım. ;(

  5. Rüyamda bembeyaz sıcak suyun bol aktığı, buharının olduğu bir yerde babama abdest almayı anlatıyordum. Bu ne demektir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir